developed by
eggbird, ©2013-2018

Mail

Nederlands English

K9 Breeder Assistant Software

♂ Brún rasko fan de Hege Seis ♰

Kennelfan de Hege Seis
NHSB1180569
Geboortedatum1981-08-05
Sterfdatumdatum onbekend, maar waarschijnlijk dood
Dekkingen
teefNestAantal pups
♀ ♰ Hylkje fan'e Boppelânnen1984-10-138
♀ ♰ Jerta fan'e Bûnte Houn1985-02-095
♀ ♰ Aukje fan't Wyldpaed1987-04-064

♂ ♰ Duke, 1950-07-24

♀ ♰ Brechtje fen de Otterhounen, 1956-01-17

♂ ♰ Abe fan de Snitser mar, 1959-06-26

♀ ♰ Fijkje, 1959-08-01

♂ ♰ Bear fan'e Wielenswal, 1959-06-05

♀ ♰ Beitske fan Mid Fryslân, 1966-11-22

♂ ♰ Zeus, 1958-07-02

♀ ♰ Nienkega, 1962-07-23

♂ ♰ Alwin fen de Alde Slûs, 1962-09-26

♀ ♰ Janke, 1963-11-02

♂ ♰ Nicolaas fen de Alde Slûs, 1965-03-31

♀ ♰ Dora fen de Alde Slûs, 1964-08-22

♂ ♰ Edo fen de Otterhounen, 1959-03-07

♀ ♰ Elske, 1961-08-01

♂ ♰ Nicolaas fen de Alde Slûs, 1965-03-31

♀ ♰ Dora fen de Alde Slûs, 1964-08-22

♂ ♰ Boate, 1961-06-29

♀ ♰ Elske, 1961-08-01

♂ ♰ Age fan'e Leijensigge, 1968-10-02

♀ ♰ Bouck, 1962-07-23

♂ ♰ Berend fen de Otterhounen, 1956-01-17

♀ ♰ Aukje fan'e Wielenswal, 1958-05-29

♂ ♰ Abe fan de Snitser mar, 1959-06-26

♀ ♰ Bea fen't Wetterlân, 1951-03-01

♂ ♰ Alwin fen de Alde Slûs, 1962-09-26

♀ ♰ Janke, 1963-11-02

♂ ♰ Nicolaas fen de Alde Slûs, 1965-03-31

♀ ♰ Dora fen de Alde Slûs, 1964-08-22

♂ ♰ Zeus, 1958-07-02

♀ ♰ Nienkega, 1962-07-23

♂ ♰ Age fan'e Leijensigge, 1968-10-02

♀ ♰ Boike fan't Broeksterhiem, 1967-06-17

♂ ♰ Sannie, 1945-01-01

♀ ♰ Adrie fen't Marlân, 1944-05-05

♂ ♰ Duke, 1950-07-24

♀ ♰ Akke v.d. Wero, 1954-06-10

♂ ♰ Berend fen de Otterhounen, 1956-01-17

♀ ♰ Aukje fan'e Wielenswal, 1958-05-29

♀ ♰ Nienke stabijhoun, 1955-01-01

♂ ♰ Douwe fen de Otterhounen, 1958-06-19

♀ ♰ Wardij, 1956-02-26

♂ ♰ Abe fan de Snitser mar, 1959-06-26

♀ ♰ Formke, 1961-04-15

♂ ♰ Duke, 1950-07-24

♀ ♰ Brechtje fen de Otterhounen, 1956-01-17

♂ ♰ Abe fan de Snitser mar, 1959-06-26

♀ ♰ Fijkje, 1959-08-01

♂ ♰ Berend fen de Otterhounen, 1956-01-17

♀ ♰ Inge fen't Blommehof, 1953-05-17

♂ ♰ Hilfra fen't Blommehof, 1953-05-17

♀ ♰ Akwa, 1953-12-30

♂ ♰ Berend fen de Otterhounen, 1956-01-17

♀ ♰ Aukje fan'e Wielenswal, 1958-05-29

♂ ♰ Abe fan de Snitser mar, 1959-06-26

♀ ♰ Bea fen't Wetterlân, 1951-03-01

♂ ♰ Sannie, 1945-01-01

♀ ♰ Adrie fen't Marlân, 1944-05-05

♂ ♰ Duke, 1950-07-24

♀ ♰ Akke v.d. Wero, 1954-06-10

♂ ♰ Berend fen de Otterhounen, 1956-01-17

♀ ♰ Aukje fan'e Wielenswal, 1958-05-29

♀ ♰ Nienke stabijhoun, 1955-01-01


Over 5 generaties hebben de dieren uit dit nest 33 unieke voorouders (maximaal mogelijk is 62).

De AVK5 over 5 generaties is 33 / 62 = 53.23 %.

En over 6 generaties hebben de dieren uit dit nest 50 unieke voorouders (maximaal mogelijk is 126).

De AVK6 over 6 generaties is 50 / 126 = 39.68 %.

gemeenschappelijke voorouder
(hierboven: gele tekstkleur)
aantal generaties verwijderd vanbijdrage aan
inteeltcoefficient
vadermoeder
♂ ♰ Brun sjoerd Fryske Nimrods216.25%
♀ ♰ Beitske fan Mid Fryslân330.78%
♂ ♰ Brun bearnt fan't Broeksterhiem420.78%
♀ ♰ Aukje fen'e Boskrânne411.56%
♂ ♰ Age fan'e Leijensigge520.39%