developed by
eggbird, ©2013-2018

Mail

Nederlands English

K9 Breeder Assistant Software

♂ Itam fan it Drentse Hiem ♰

Kennelfan it Drentse Hiem
NHSB1860901
Geboortedatum1993-01-12
Sterfdatum2008-01-12
Dekkingen
teefNestAantal pups
♀ ♰ Durkje1995-07-107
♀ ♰ Bessel1995-11-0510
♀ ♰ Nimba fan't Wyldpaed1996-01-217
♀ ♰ Femke1996-11-0310
♀ ♰ Rimke fan Smahusum1997-06-266
♀ ♰ Ella fan Aldfaers Erf1998-02-258

♂ ♰ Astor fan'e Wielenswal, 1970-02-09

♀ ♰ Brun jildouw fan it Wetterke, 1973-02-26

♂ ♰ Boris, 1971-07-31

♀ ♰ Mentha fen de Alde Slûs, 1970-06-10

♂ ♰ Brun sjoerd Fryske Nimrods, 1971-05-13

♀ ♰ Aukje fen'e Boskrânne, 1970-02-27

♂ ♰ Gooitzen fan't Broeksterhiem, 1973-10-07

♀ ♰ Anka, 1975-09-23

♂ ♰ Alwin fen de Alde Slûs, 1962-09-26

♀ ♰ Wanda, 1970-01-17

♂ ♰ Alwin fen de Alde Slûs, 1962-09-26

♀ ♰ Wanda, 1970-01-17

♂ ♰ Alwin fen de Alde Slûs, 1962-09-26

♀ ♰ Wanda, 1970-01-17

♂ ♰ Gooitzen fan't Broeksterhiem, 1973-10-07

♀ ♰ Brun siemkje Fryske Nimrods, 1971-05-13

♂ ♰ Brun sjoerd Fryske Nimrods, 1971-05-13

♀ ♰ Golda fen de Alde Slûs, 1973-09-09

♂ ♰ Ebbe fan'e Leijensigge, 1972-09-16

♀ ♰ Brun alwina fan de Zeushounen, 1973-07-17

♂ ♰ Alwin fen de Alde Slûs, 1962-09-26

♀ ♰ Wanda, 1970-01-17

♂ ♰ Gooitzen fan't Broeksterhiem, 1973-10-07

♀ ♰ Brun siemkje Fryske Nimrods, 1971-05-13

♂ ♰ Boris, 1971-07-31

♀ ♰ Mentha fen de Alde Slûs, 1970-06-10

♂ ♰ Boris, 1971-07-31

♀ ♰ Beitske fan Mid Fryslân, 1966-11-22

♂ ♰ Alwin fen de Alde Slûs, 1962-09-26

♀ ♰ Wanda, 1970-01-17

♂ ♰ Gooitzen fan't Broeksterhiem, 1973-10-07

♀ ♰ Brun siemkje Fryske Nimrods, 1971-05-13

♂ ♰ Douwe fen de Otterhounen, 1958-06-19

♀ ♰ Wardij, 1956-02-26

♂ ♰ Bear fan'e Wielenswal, 1959-06-05

♀ ♰ Ostwa, 1960-02-24

♂ ♰ Age fan'e Leijensigge, 1968-10-02

♀ ♰ Boike fan't Broeksterhiem, 1967-06-17

♂ ♰ Brun bearnt fan't Broeksterhiem, 1967-06-17

♀ ♰ Ostwana, 1966-04-02

♂ ♰ Boate, 1961-06-29

♀ ♰ Elske, 1961-08-01

♂ ♰ Age fan'e Leijensigge, 1968-10-02

♀ ♰ Bouck, 1962-07-23

♂ ♰ Boate, 1961-06-29

♀ ♰ Elske, 1961-08-01

♂ ♰ Edo fen de Otterhounen, 1959-03-07

♀ ♰ Elske, 1961-08-01

♂ ♰ Wiard fan de Goaijngeamieden, 1975-10-07

♀ ♰ Brun frodina fan State Bearestein, 1976-02-22

♂ ♰ Watse fen de Alde Slûs, 1976-05-23

♀ ♰ Bontje fen de Alde Slûs, 1973-06-23

♂ ♰ Boris, 1971-07-31

♀ ♰ Akke, 1971-07-31

♂ ♰ Boris, 1971-07-31

♀ ♰ Doutsen fan't Oerset, 1975-11-12

♂ ♰ Watte, 1968-09-26

♀ ♰ Johanna fen de Alde Slûs, 1968-03-09

♂ ♰ Bear fen'e Boskrânne, 1970-02-27

♀ ♰ Boike fan't Broeksterhiem, 1967-06-17

♂ ♰ Boris, 1971-07-31

♀ ♰ Mentha fen de Alde Slûs, 1970-06-10

♂ ♰ Boris, 1971-07-31

♀ ♰ Marrit fen de Alde Slûs, 1971-04-24


Over 5 generaties hebben de dieren uit dit nest 46 unieke voorouders (maximaal mogelijk is 62).

De AVK5 over 5 generaties is 46 / 62 = 74.19 %.

En over 6 generaties hebben de dieren uit dit nest 69 unieke voorouders (maximaal mogelijk is 126).

De AVK6 over 6 generaties is 69 / 126 = 54.76 %.

gemeenschappelijke voorouder
(hierboven: gele tekstkleur)
aantal generaties verwijderd vanbijdrage aan
inteeltcoefficient
vadermoeder
♀ ♰ Froukje v. Wiejanka231.56%
♂ ♰ Nicolaes fen de Alde Slûs313.13%
♂ ♰ Halbart fan State Bearestein340.39%
♂ ♰ Boris430.39%
♀ ♰ Doutsen fan't Oerset450.10%
♂ ♰ Watse fen de Alde Slûs440.20%
♂ ♰ Boris430.39%
♀ ♰ Doutsen fan't Oerset450.10%
♂ ♰ Boris530.20%