developed by
eggbird, ©2013-2018

Mail

Nederlands English

K9 Breeder Assistant Software

♀ Ella fan Aldfaers Erf ♰

Kennelfan Aldfaers Erf
NHSB1877754
Geboortedatum1993-05-12
Sterfdatum2008-05-12
Dekkingen
reuNestAantal pups
♂ ♰ Momo fan't Elzenhiem1996-01-168
♂ ♰ Boate1997-01-1511
♂ ♰ Itam fan it Drentse Hiem1998-02-258
♂ ♰ Bonne v. Emelangen2001-05-026

♂ ♰ Duke, 1950-07-24

♀ ♰ Brechtje fen de Otterhounen, 1956-01-17

♂ ♰ Abe fan de Snitser mar, 1959-06-26

♀ ♰ Fijkje, 1959-08-01

♂ ♰ Bear fan'e Wielenswal, 1959-06-05

♀ ♰ Beitske fan Mid Fryslân, 1966-11-22

♂ ♰ Bear fan'e Wielenswal, 1959-06-05

♀ ♰ Ostwa, 1960-02-24

♂ ♰ Alwin fen de Alde Slûs, 1962-09-26

♀ ♰ Janke, 1963-11-02

♂ ♰ Nicolaas fen de Alde Slûs, 1965-03-31

♀ ♰ Dora fen de Alde Slûs, 1964-08-22

♂ ♰ Age fan'e Leijensigge, 1968-10-02

♀ ♰ Boike fan't Broeksterhiem, 1967-06-17

♂ ♰ Zeus, 1958-07-02

♀ ♰ Nienkega, 1962-07-23

♂ ♰ Brun bearnt fan't Broeksterhiem, 1967-06-17

♀ ♰ Aukje fen'e Boskrânne, 1970-02-27

♂ ♰ Andries fen de Alde Slûs, 1970-08-24

♀ ♰ Rena fen de Alde Slûs, 1971-04-24

♂ ♰ Boris, 1971-07-31

♀ ♰ Beitske fan Mid Fryslân, 1966-11-22

♂ ♰ Andries fen de Alde Slûs, 1970-08-24

♀ ♰ Brun sjoukje Fryske Nimrods, 1971-05-13

♂ ♰ Alwin fen de Alde Slûs, 1962-09-26

♀ ♰ Wanda, 1970-01-17

♂ ♰ Alwin fen de Alde Slûs, 1962-09-26

♀ ♰ Emma fen de Alde Slûs, 1965-03-31

♂ ♰ Alwin fen de Alde Slûs, 1962-09-26

♀ ♰ Wanda, 1970-01-17

♂ ♰ Nicolaas fen de Alde Slûs, 1965-03-31

♀ ♰ Rosa fen de Alde Slûs, 1966-10-25

♂ ♰ Wiard fan de Goaijngeamieden, 1975-10-07

♀ ♰ Brun frodina fan State Bearestein, 1976-02-22

♂ ♰ Watse fen de Alde Slûs, 1976-05-23

♀ ♰ Bontje fen de Alde Slûs, 1973-06-23

♂ ♰ Boris, 1971-07-31

♀ ♰ Akke, 1971-07-31

♂ ♰ Boris, 1971-07-31

♀ ♰ Doutsen fan't Oerset, 1975-11-12

♂ ♰ Watte, 1968-09-26

♀ ♰ Johanna fen de Alde Slûs, 1968-03-09

♂ ♰ Bear fen'e Boskrânne, 1970-02-27

♀ ♰ Boike fan't Broeksterhiem, 1967-06-17

♂ ♰ Boris, 1971-07-31

♀ ♰ Mentha fen de Alde Slûs, 1970-06-10

♂ ♰ Boris, 1971-07-31

♀ ♰ Marrit fen de Alde Slûs, 1971-04-24

♂ ♰ Brun sjoerd Fryske Nimrods, 1971-05-13

♀ ♰ Golda fen de Alde Slûs, 1973-09-09

♂ ♰ Ebbe fan'e Leijensigge, 1972-09-16

♀ ♰ Brun alwina fan de Zeushounen, 1973-07-17

♂ ♰ Boris, 1971-07-31

♀ ♰ Mentha fen de Alde Slûs, 1970-06-10

♂ ♰ Boris, 1971-07-31

♀ ♰ Marrit fen de Alde Slûs, 1971-04-24

♂ ♰ Brun bearnt fan't Broeksterhiem, 1967-06-17

♀ ♰ Aukje fen'e Boskrânne, 1970-02-27

♂ ♰ Andries fen de Alde Slûs, 1970-08-24

♀ ♰ Rena fen de Alde Slûs, 1971-04-24

♂ ♰ Alwin fen de Alde Slûs, 1962-09-26

♀ ♰ Wanda, 1970-01-17

♂ ♰ Douwe fan't Oerset, 1975-11-12

♀ ♰ Aegje, 1975-06-27


Over 5 generaties hebben de dieren uit dit nest 47 unieke voorouders (maximaal mogelijk is 62).

De AVK5 over 5 generaties is 47 / 62 = 75.81 %.

En over 6 generaties hebben de dieren uit dit nest 70 unieke voorouders (maximaal mogelijk is 126).

De AVK6 over 6 generaties is 70 / 126 = 55.56 %.

gemeenschappelijke voorouder
(hierboven: gele tekstkleur)
aantal generaties verwijderd vanbijdrage aan
inteeltcoefficient
vadermoeder
♂ ♰ Halbart fan State Bearestein231.56%
♀ ♰ Wytske fan'e Boppelânnen231.56%
♂ ♰ Brun bearnt fan't Broeksterhiem350.20%
♂ ♰ Andries fen de Alde Slûs350.20%
♂ ♰ Bear fen'e Boskrânne450.10%
♀ ♰ Boike fan't Broeksterhiem450.10%