developed by
eggbird, ©2013-2018

Mail

Nederlands English

K9 Breeder Assistant Software

♂ Thiadmar v.d. Kraay Heide ♰

Kennelv.d. Kraay Heide
NHSB2022002
Geboortedatum1995-08-15
Sterfdatumdatum onbekend, maar waarschijnlijk dood
Dekkingen
teefNestAantal pups
♀ ♰ Wendy fan Smahusum1997-10-077
♀ ♰ Selle2001-08-011
♀ ♰ Lutske v. Emelangen2003-02-035
♀ ♰ Feike fan de Zeushounen2003-03-097

♂ ♰ Bear fan'e Wielenswal, 1959-06-05

♀ ♰ Axellien fan de Ried en Wiel, 1967-10-11

♂ ♰ Bear fen'e Boskrânne, 1970-02-27

♀ ♰ Fennah, 1971-03-02

♂ ♰ Alwin fen de Alde Slûs, 1962-09-26

♀ ♰ Wanda, 1970-01-17

♂ ♰ Alwin fen de Alde Slûs, 1962-09-26

♀ ♰ Emma fen de Alde Slûs, 1965-03-31

♂ ♰ Brun bearnt fan't Broeksterhiem, 1967-06-17

♀ ♰ Aukje fen'e Boskrânne, 1970-02-27

♂ ♰ Age fan'e Leijensigge, 1968-10-02

♀ ♰ Boike fan't Broeksterhiem, 1967-06-17

♂ ♰ Brun bearnt fan't Broeksterhiem, 1967-06-17

♀ ♰ Doutzen fan de Ried en Wiel, 1969-12-06

♂ ♰ Andries fen de Alde Slûs, 1970-08-24

♀ ♰ Sita fen'e Boskrânne, 1972-05-08

♂ ♰ Boate, 1961-06-29

♀ ♰ Elske, 1961-08-01

♂ ♰ Age fan'e Leijensigge, 1968-10-02

♀ ♰ Bouck, 1962-07-23

♂ ♰ Boate, 1961-06-29

♀ ♰ Elske, 1961-08-01

♂ ♰ Age fan'e Leijensigge, 1968-10-02

♀ ♰ Bouck, 1962-07-23

♂ ♰ Boate, 1961-06-29

♀ ♰ Elske, 1961-08-01

♂ ♰ Age fan'e Leijensigge, 1968-10-02

♀ ♰ Bouck, 1962-07-23

♂ ♰ Brun bearnt fan't Broeksterhiem, 1967-06-17

♀ ♰ Doutzen fan de Ried en Wiel, 1969-12-06

♂ ♰ Brun bearnt fan't Broeksterhiem, 1967-06-17

♀ ♰ Aukje fen'e Boskrânne, 1970-02-27

♂ ♰ Astor fan'e Wielenswal, 1970-02-09

♀ ♰ Brun jildouw fan it Wetterke, 1973-02-26

♂ ♰ Boris, 1971-07-31

♀ ♰ Mentha fen de Alde Slûs, 1970-06-10

♂ ♰ Brun sjoerd Fryske Nimrods, 1971-05-13

♀ ♰ Brun bieuwkje fan't Oerset, 1975-05-19

♂ ♰ Gooitzen fan't Broeksterhiem, 1973-10-07

♀ ♰ Eke fan'e Leijensigge, 1972-09-16

♂ ♰ Wiard fan de Goaijngeamieden, 1975-10-07

♀ ♰ Brun frodina fan State Bearestein, 1976-02-22

♂ ♰ Watse fen de Alde Slûs, 1976-05-23

♀ ♰ Bontje fen de Alde Slûs, 1973-06-23

♂ ♰ Rudolf fen de Alde Slûs, 1972-08-21

♀ ♰ Welmoed fen'e Boskrânne, 1974-09-14

♂ ♰ Watse fen de Alde Slûs, 1976-05-23

♀ ♰ Bontje fen de Alde Slûs, 1973-06-23

♂ ♰ Zeus, 1958-07-02

♀ ♰ Nienkega, 1962-07-23

♂ ♰ Age fan'e Leijensigge, 1968-10-02

♀ ♰ Berber fan de Ried en Wiel, 1968-07-20

♂ ♰ Rudolf, 1968-09-17

♀ ♰ Frieda fen de Alde Slûs, 1966-10-25

♂ ♰ Bear fen'e Boskrânne, 1970-02-27

♀ ♰ Boike fan't Broeksterhiem, 1967-06-17

♂ ♰ Alwin fen de Alde Slûs, 1962-09-26

♀ ♰ Wanda, 1970-01-17

♂ ♰ Alwin fen de Alde Slûs, 1962-09-26

♀ ♰ Wanda, 1970-01-17

♂ ♰ Alwin fen de Alde Slûs, 1962-09-26

♀ ♰ Wanda, 1970-01-17

♂ ♰ Gooitzen fan't Broeksterhiem, 1973-10-07

♀ ♰ Brun siemkje Fryske Nimrods, 1971-05-13


Over 5 generaties hebben de dieren uit dit nest 43 unieke voorouders (maximaal mogelijk is 62).

De AVK5 over 5 generaties is 43 / 62 = 69.35 %.

En over 6 generaties hebben de dieren uit dit nest 66 unieke voorouders (maximaal mogelijk is 126).

De AVK6 over 6 generaties is 66 / 126 = 52.38 %.

gemeenschappelijke voorouder
(hierboven: gele tekstkleur)
aantal generaties verwijderd vanbijdrage aan
inteeltcoefficient
vadermoeder
♀ ♰ Froukje v. Wiejanka126.25%
♂ ♰ Nicolaes fen de Alde Slûs231.56%
♂ ♰ Brun sjoerd Fryske Nimrods450.10%
♂ ♰ Gooitzen fan't Broeksterhiem430.39%
♀ ♰ Anka430.39%
♂ ♰ Age fan'e Leijensigge550.05%
♀ ♰ Boike fan't Broeksterhiem550.05%