developed by
eggbird, ©2013-2018

Mail

Nederlands English

K9 Breeder Assistant Software

♀ Iris fan it Drentse Hiem ♰

Kennelfan it Drentse Hiem
NHSB2063393
Geboortedatum1996-04-27
Sterfdatumdatum onbekend, maar waarschijnlijk dood
Dekkingen
reuNestAantal pups
♂ ♰ Boate2001-01-178
♂ ♰ Sjouke wabbe v. Emelangen2003-01-226

♂ ♰ Alwin fen de Alde Slûs, 1962-09-26

♀ ♰ Wanda, 1970-01-17

♂ ♰ Alwin fen de Alde Slûs, 1962-09-26

♀ ♰ Emma fen de Alde Slûs, 1965-03-31

♂ ♰ Brun bearnt fan't Broeksterhiem, 1967-06-17

♀ ♰ Doutzen fan de Ried en Wiel, 1969-12-06

♂ ♰ Boris, 1971-07-31

♀ ♰ Beitske fan Mid Fryslân, 1966-11-22

♂ ♰ Boate, 1961-06-29

♀ ♰ Elske, 1961-08-01

♂ ♰ Age fan'e Leijensigge, 1968-10-02

♀ ♰ Bouck, 1962-07-23

♂ ♰ Gooitzen fan't Broeksterhiem, 1973-10-07

♀ ♰ Brun siemkje Fryske Nimrods, 1971-05-13

♂ ♰ Brun sjoerd Fryske Nimrods, 1971-05-13

♀ ♰ Jaukje fen de Alde Slûs, 1971-09-12

♂ ♰ Alwin fen de Alde Slûs, 1962-09-26

♀ ♰ Janke, 1963-11-02

♂ ♰ Nicolaas fen de Alde Slûs, 1965-03-31

♀ ♰ Dora fen de Alde Slûs, 1964-08-22

♂ ♰ Alwin fen de Alde Slûs, 1962-09-26

♀ ♰ Wanda, 1970-01-17

♂ ♰ Auke fan de Ried en Wiel, 1967-10-11

♀ ♰ Beitske fan Mid Fryslân, 1966-11-22

♂ ♰ Boate, 1961-06-29

♀ ♰ Elske, 1961-08-01

♂ ♰ Age fan'e Leijensigge, 1968-10-02

♀ ♰ Bouck, 1962-07-23

♂ ♰ Brun bearnt fan't Broeksterhiem, 1967-06-17

♀ ♰ Doutzen fan de Ried en Wiel, 1969-12-06

♂ ♰ Brun bearnt fan't Broeksterhiem, 1967-06-17

♀ ♰ Aukje fen'e Boskrânne, 1970-02-27

♂ ♰ Brun sjoerd Fryske Nimrods, 1971-05-13

♀ ♰ Golda fen de Alde Slûs, 1973-09-09

♂ ♰ Ebbe fan'e Leijensigge, 1972-09-16

♀ ♰ Brun alwina fan de Zeushounen, 1973-07-17

♂ ♰ Alwin fen de Alde Slûs, 1962-09-26

♀ ♰ Wanda, 1970-01-17

♂ ♰ Gooitzen fan't Broeksterhiem, 1973-10-07

♀ ♰ Brun siemkje Fryske Nimrods, 1971-05-13

♂ ♰ Boris, 1971-07-31

♀ ♰ Mentha fen de Alde Slûs, 1970-06-10

♂ ♰ Boris, 1971-07-31

♀ ♰ Beitske fan Mid Fryslân, 1966-11-22

♂ ♰ Alwin fen de Alde Slûs, 1962-09-26

♀ ♰ Wanda, 1970-01-17

♂ ♰ Gooitzen fan't Broeksterhiem, 1973-10-07

♀ ♰ Brun siemkje Fryske Nimrods, 1971-05-13

♂ ♰ Wiard fan de Goaijngeamieden, 1975-10-07

♀ ♰ Brun frodina fan State Bearestein, 1976-02-22

♂ ♰ Watse fen de Alde Slûs, 1976-05-23

♀ ♰ Bontje fen de Alde Slûs, 1973-06-23

♂ ♰ Boris, 1971-07-31

♀ ♰ Akke, 1971-07-31

♂ ♰ Boris, 1971-07-31

♀ ♰ Doutsen fan't Oerset, 1975-11-12

♂ ♰ Watte, 1968-09-26

♀ ♰ Johanna fen de Alde Slûs, 1968-03-09

♂ ♰ Bear fen'e Boskrânne, 1970-02-27

♀ ♰ Boike fan't Broeksterhiem, 1967-06-17

♂ ♰ Boris, 1971-07-31

♀ ♰ Mentha fen de Alde Slûs, 1970-06-10

♂ ♰ Boris, 1971-07-31

♀ ♰ Marrit fen de Alde Slûs, 1971-04-24


Over 5 generaties hebben de dieren uit dit nest 48 unieke voorouders (maximaal mogelijk is 62).

De AVK5 over 5 generaties is 48 / 62 = 77.42 %.

En over 6 generaties hebben de dieren uit dit nest 72 unieke voorouders (maximaal mogelijk is 126).

De AVK6 over 6 generaties is 72 / 126 = 57.14 %.

gemeenschappelijke voorouder
(hierboven: gele tekstkleur)
aantal generaties verwijderd vanbijdrage aan
inteeltcoefficient
vadermoeder
♂ ♰ Boris340.39%
♂ ♰ Boris340.39%
♀ ♰ Doutsen fan't Oerset340.39%
♂ ♰ Boris440.20%
♀ ♰ Mentha fen de Alde Slûs450.10%
♂ ♰ Gooitzen fan't Broeksterhiem450.10%
♀ ♰ Eke fan'e Leijensigge440.20%
♂ ♰ Boris440.20%
♂ ♰ Gooitzen fan't Broeksterhiem550.05%
♀ ♰ Brun siemkje Fryske Nimrods550.05%
♂ ♰ Brun sjoerd Fryske Nimrods550.05%
♂ ♰ Alwin fen de Alde Slûs550.05%
♀ ♰ Beitske fan Mid Fryslân550.05%