developed by
eggbird, ©2013-2018

Mail

Nederlands English

K9 Breeder Assistant Software

♂ Ebrick fan de Frije Wetters ♰

Kennelfan de Frije Wetters
NHSB2196292
Geboortedatum1998-04-29
Sterfdatumdatum onbekend, maar waarschijnlijk dood
Dekkingen
teefNestAantal pups
♀ ♰ Dibbes fan de Gauster Hoppen2001-01-148
♀ ♰ Boukje v.d. Waaihoeve2001-01-188
♀ ♰ Nieske aafke from the Dogstable2001-05-146
♀ ♰ Djuke lokke v.h. Molenerf2004-11-203

♂ ♰ Boris, 1971-07-31

♀ ♰ Mentha fen de Alde Slûs, 1970-06-10

♂ ♰ Gooitzen fan't Broeksterhiem, 1973-10-07

♀ ♰ Eke fan'e Leijensigge, 1972-09-16

♂ ♰ Alwin fen de Alde Slûs, 1962-09-26

♀ ♰ Wanda, 1970-01-17

♂ ♰ Douwe fan't Oerset, 1975-11-12

♀ ♰ Aegje, 1975-06-27

♂ ♰ Rudolf, 1968-09-17

♀ ♰ Frieda fen de Alde Slûs, 1966-10-25

♂ ♰ Boris, 1971-07-31

♀ ♰ Detsje fan'e Leijensigge, 1971-07-02

♂ ♰ Alwin fen de Alde Slûs, 1962-09-26

♀ ♰ Wanda, 1970-01-17

♂ ♰ Gooitzen fan't Broeksterhiem, 1973-10-07

♀ ♰ Brun siemkje Fryske Nimrods, 1971-05-13

♂ ♰ Halbart fan State Bearestein, 1979-08-10

♀ ♰ Wytske fan'e Boppelânnen, 1978-03-08

♂ ♰ Dobbe, 1974-09-28

♀ ♰ Glenda v. Wiejanka, 1977-11-17

♂ ♰ Watse fen de Alde Slûs, 1976-05-23

♀ ♰ Froukje fan'e Leijensigge, 1974-06-04

♂ ♰ Boris, 1971-07-31

♀ ♰ Doutsen fan't Oerset, 1975-11-12

♂ ♰ Wiard fan de Goaijngeamieden, 1975-10-07

♀ ♰ Brun frodina fan State Bearestein, 1976-02-22

♂ ♰ Boris, 1971-07-31

♀ ♰ Doutsen fan't Oerset, 1975-11-12

♂ ♰ Watse fen de Alde Slûs, 1976-05-23

♀ ♰ Eke fan'e Leijensigge, 1972-09-16

♂ ♰ Boris, 1971-07-31

♀ ♰ Doutsen fan't Oerset, 1975-11-12

♂ ♰ Brun sjoerd Fryske Nimrods, 1971-05-13

♀ ♰ Golda fen de Alde Slûs, 1973-09-09

♂ ♰ Ebbe fan'e Leijensigge, 1972-09-16

♀ ♰ Brun alwina fan de Zeushounen, 1973-07-17

♂ ♰ Alwin fen de Alde Slûs, 1962-09-26

♀ ♰ Wanda, 1970-01-17

♂ ♰ Gooitzen fan't Broeksterhiem, 1973-10-07

♀ ♰ Brun siemkje Fryske Nimrods, 1971-05-13

♂ ♰ Boris, 1971-07-31

♀ ♰ Mentha fen de Alde Slûs, 1970-06-10

♂ ♰ Boris, 1971-07-31

♀ ♰ Beitske fan Mid Fryslân, 1966-11-22

♂ ♰ Alwin fen de Alde Slûs, 1962-09-26

♀ ♰ Wanda, 1970-01-17

♂ ♰ Gooitzen fan't Broeksterhiem, 1973-10-07

♀ ♰ Brun siemkje Fryske Nimrods, 1971-05-13

♂ ♰ Halbart fan State Bearestein, 1979-08-10

♀ ♰ Wytske fan'e Boppelânnen, 1978-03-08

♂ ♰ Dobbe, 1974-09-28

♀ ♰ Glenda v. Wiejanka, 1977-11-17

♂ ♰ Rudolf fen de Alde Slûs, 1972-08-21

♀ ♰ Welmoed fen'e Boskrânne, 1974-09-14

♂ ♰ Watse fen de Alde Slûs, 1976-05-23

♀ ♰ Bontje fen de Alde Slûs, 1973-06-23

♂ ♰ Boris, 1971-07-31

♀ ♰ Mentha fen de Alde Slûs, 1970-06-10

♂ ♰ Boris, 1971-07-31

♀ ♰ Detsje fan'e Leijensigge, 1971-07-02

♂ ♰ Alwin fen de Alde Slûs, 1962-09-26

♀ ♰ Wanda, 1970-01-17

♂ ♰ Gooitzen fan't Broeksterhiem, 1973-10-07

♀ ♰ Brun siemkje Fryske Nimrods, 1971-05-13


Over 5 generaties hebben de dieren uit dit nest 41 unieke voorouders (maximaal mogelijk is 62).

De AVK5 over 5 generaties is 41 / 62 = 66.13 %.

En over 6 generaties hebben de dieren uit dit nest 61 unieke voorouders (maximaal mogelijk is 126).

De AVK6 over 6 generaties is 61 / 126 = 48.41 %.

gemeenschappelijke voorouder
(hierboven: gele tekstkleur)
aantal generaties verwijderd vanbijdrage aan
inteeltcoefficient
vadermoeder
♂ ♰ Warmolt v. Wiejanka330.78%
♀ ♰ Petra v. Wiejanka321.56%
♂ ♰ Boris fan't Fûgelhiem321.56%
♀ ♰ Dora fan't Fûgelhiem321.56%
♂ ♰ Boris440.20%
♂ ♰ Boris440.20%
♀ ♰ Doutsen fan't Oerset440.20%
♂ ♰ Boris540.10%
♀ ♰ Mentha fen de Alde Slûs550.05%
♂ ♰ Gooitzen fan't Broeksterhiem550.05%
♀ ♰ Eke fan'e Leijensigge540.10%
♂ ♰ Boris540.10%
♀ ♰ Detsje fan'e Leijensigge550.05%