developed by
eggbird, ©2013-2018

Mail

Nederlands English

K9 Breeder Assistant Software

♀ Rapke fan de Gauster Hoppen ♰

Kennelfan de Gauster Hoppen
NHSB2341738
Geboortedatum2001-01-14
Sterfdatumdatum onbekend, maar waarschijnlijk dood
Kleurbruin (bbS?)
WoonplaatsHommerts
Email adresOnbekend
Bent u de eigenaar van deze hond?
Stuur een email naar k9bas zodat we u kunnen bereiken.
NB: Uw email adres wordt niet zichtbaar.
Dekkingen
reuNestAantal pups
♂ ♰ Thialf fan't Wyldpaed2004-03-0111
♂ Abe2005-08-128
♂ ♰ Bolke douwe v. Emelangen2007-10-2710

♂ ♰ Sjouke fen de Alde Slûs, 1976-05-23

♀ ♰ Sjoukje, 1976-09-01

♂ ♰ Boris, 1971-07-31

♀ ♰ Hiske fan't Oerset, 1977-05-19

♂ ♰ Andries fen de Alde Slûs, 1970-08-24

♀ ♰ Frida fan'e Leijensigge, 1974-06-04

♂ ♰ Boris, 1971-07-31

♀ ♰ Doutsen fan't Oerset, 1975-11-12

♂ ♰ Elger from the Dogstable, 1981-12-11

♀ ♰ Froukje v. Wiejanka, 1981-02-03

♂ ♰ Doerak, 1979-03-26

♀ ♰ Glenda v. Wiejanka, 1977-11-17

♂ ♰ Halbart fan State Bearestein, 1979-08-10

♀ ♰ Anoeska v. Wiejanka, 1979-09-24

♂ ♰ Watse, 1980-03-26

♀ ♰ Anoeska v. Wiejanka, 1979-09-24

♂ ♰ Wiard fan de Goaijngeamieden, 1975-10-07

♀ ♰ Brun frodina fan State Bearestein, 1976-02-22

♂ ♰ Boris, 1971-07-31

♀ ♰ Doutsen fan't Oerset, 1975-11-12

♂ ♰ Watse fen de Alde Slûs, 1976-05-23

♀ ♰ Eke fan'e Leijensigge, 1972-09-16

♂ ♰ Boris, 1971-07-31

♀ ♰ Doutsen fan't Oerset, 1975-11-12

♂ ♰ Elger from the Dogstable, 1981-12-11

♀ ♰ Froukje v. Wiejanka, 1981-02-03

♂ ♰ Gooitzen fan it Drentse Hiem, 1977-09-23

♀ ♰ Winanda fan'e Boppelânnen, 1978-03-08

♂ ♰ Watse fen de Alde Slûs, 1976-05-23

♀ ♰ Froukje fan'e Leijensigge, 1974-06-04

♂ ♰ Boris, 1971-07-31

♀ ♰ Doutsen fan't Oerset, 1975-11-12

♂ ♰ Nicolaes fen de Alde Slûs, 1981-11-26

♀ ♰ Sylkof, 1980-10-25

♂ ♰ Dobbe, 1974-09-28

♀ ♰ Glenda v. Wiejanka, 1977-11-17

♂ ♰ Halbart fan State Bearestein, 1979-08-10

♀ ♰ Anoeska v. Wiejanka, 1979-09-24

♂ ♰ Watse, 1980-03-26

♀ ♰ Anoeska v. Wiejanka, 1979-09-24

♂ ♰ Astor fan'e Wielenswal, 1970-02-09

♀ ♰ Brun jildouw fan it Wetterke, 1973-02-26

♂ ♰ Boris, 1971-07-31

♀ ♰ Mentha fen de Alde Slûs, 1970-06-10

♂ ♰ Elger from the Dogstable, 1981-12-11

♀ ♰ Froukje v. Wiejanka, 1981-02-03

♂ ♰ Gooitzen fan it Drentse Hiem, 1977-09-23

♀ ♰ Winanda fan'e Boppelânnen, 1978-03-08

♂ ♰ Halbart fan State Bearestein, 1979-08-10

♀ ♰ Wytske fan'e Boppelânnen, 1978-03-08

♂ ♰ Dobbe, 1974-09-28

♀ ♰ Glenda v. Wiejanka, 1977-11-17

♂ ♰ Watse fen de Alde Slûs, 1976-05-23

♀ ♰ Froukje fan'e Leijensigge, 1974-06-04

♂ ♰ Boris, 1971-07-31

♀ ♰ Doutsen fan't Oerset, 1975-11-12

♂ ♰ Boris, 1971-07-31

♀ ♰ Mentha fen de Alde Slûs, 1970-06-10

♂ ♰ Gooitzen fan't Broeksterhiem, 1973-10-07

♀ ♰ Eke fan'e Leijensigge, 1972-09-16

♂ ♰ Gooitzen fan't Broeksterhiem, 1973-10-07

♀ ♰ Anka, 1975-09-23

♂ ♰ Dobbe, 1974-09-28

♀ ♰ Glenda v. Wiejanka, 1977-11-17


Over 5 generaties hebben de dieren uit dit nest 44 unieke voorouders (maximaal mogelijk is 62).

De AVK5 over 5 generaties is 44 / 62 = 70.97 %.

En over 6 generaties hebben de dieren uit dit nest 64 unieke voorouders (maximaal mogelijk is 126).

De AVK6 over 6 generaties is 64 / 126 = 50.79 %.

gemeenschappelijke voorouder
(hierboven: gele tekstkleur)
aantal generaties verwijderd vanbijdrage aan
inteeltcoefficient
vadermoeder
♂ ♰ Boris v. Wiejanka321.56%
♀ ♰ Barber330.78%
♂ ♰ Boris fan't Fûgelhiem340.39%
♀ ♰ Dora fan't Fûgelhiem340.39%
♀ ♰ Petra v. Wiejanka330.78%
♂ ♰ Fokke berend fan't Wyldpaed430.39%
♂ ♰ Warmolt v. Wiejanka430.39%
♀ ♰ Karmen lobke fan't Paradijske440.20%
♂ ♰ Boris550.05%
♂ ♰ Boris550.05%
♀ ♰ Doutsen fan't Oerset550.05%