developed by
eggbird, ©2013-2018

Mail

Nederlands English

K9 Breeder Assistant Software

♀ Wiepie fan de Frije Wetters

Kennelfan de Frije Wetters
NHSB2490750
Geboortedatum2004-01-22
Dekkingen
reuNestAantal pups
♂ ♰ Bolke douwe v. Emelangen2008-06-125

♂ ♰ Fokke berend fan't Wyldpaed, 1983-11-27

♀ ♰ Jerta fan'e Bûnte Houn, 1979-12-15

♂ ♰ Hotse, 1977-06-08

♀ ♰ Atsje v. Wiejanka, 1981-10-01

♂ ♰ Warmolt v. Wiejanka, 1984-05-09

♀ ♰ Petra v. Wiejanka, 1984-01-08

♂ ♰ Boris fan't Fûgelhiem, 1986-03-30

♀ ♰ Dora fan't Fûgelhiem, 1984-10-22

♂ ♰ Halbart fan State Bearestein, 1979-08-10

♀ ♰ Anoeska v. Wiejanka, 1979-09-24

♂ ♰ Watse, 1980-03-26

♀ ♰ Anoeska v. Wiejanka, 1979-09-24

♂ ♰ Warmolt v. Wiejanka, 1984-05-09

♀ ♰ Karmen lobke fan't Paradijske, 1980-10-09

♂ ♰ Doerak, 1979-03-26

♀ ♰ Glenda v. Wiejanka, 1977-11-17

♂ ♰ Gooitzen fan't Broeksterhiem, 1973-10-07

♀ ♰ Anka, 1975-09-23

♂ ♰ Halbart fan State Bearestein, 1979-08-10

♀ ♰ Wytske fan'e Boppelânnen, 1978-03-08

♂ ♰ Hotse, 1977-06-08

♀ ♰ Hiske fan't Oerset, 1977-05-19

♂ ♰ Watse fen de Alde Slûs, 1976-05-23

♀ ♰ Duke, 1979-03-26

♂ ♰ Sjouke fen de Alde Slûs, 1976-05-23

♀ ♰ Sjoukje, 1976-09-01

♂ ♰ Boris, 1971-07-31

♀ ♰ Hiske fan't Oerset, 1977-05-19

♂ ♰ Elger from the Dogstable, 1981-12-11

♀ ♰ Froukje v. Wiejanka, 1981-02-03

♂ ♰ Doerak, 1979-03-26

♀ ♰ Glenda v. Wiejanka, 1977-11-17

♂ ♰ Boadzer, 1984-05-25

♀ ♰ Froukje v. Wiejanka, 1981-02-03

♂ ♰ Boris fan't Fûgelhiem, 1986-03-30

♀ ♰ Dora fan't Fûgelhiem, 1984-10-22

♂ ♰ Alco fan it Wetterke, 1976-04-07

♀ ♰ Rinske fen de Alde Slûs, 1978-03-19

♂ ♰ Warmolt v. Wiejanka, 1984-05-09

♀ ♰ Karmen lobke fan't Paradijske, 1980-10-09

♂ ♰ Halbart fan State Bearestein, 1979-08-10

♀ ♰ Anoeska v. Wiejanka, 1979-09-24

♂ ♰ Watse, 1980-03-26

♀ ♰ Anoeska v. Wiejanka, 1979-09-24

♂ ♰ Warmolt v. Wiejanka, 1984-05-09

♀ ♰ Karmen lobke fan't Paradijske, 1980-10-09

♂ ♰ Doerak, 1979-03-26

♀ ♰ Glenda v. Wiejanka, 1977-11-17

♂ ♰ Elger from the Dogstable, 1981-12-11

♀ ♰ Froukje v. Wiejanka, 1981-02-03

♂ ♰ Doerak, 1979-03-26

♀ ♰ Glenda v. Wiejanka, 1977-11-17

♂ ♰ Halbart fan State Bearestein, 1979-08-10

♀ ♰ Anoeska v. Wiejanka, 1979-09-24

♂ ♰ Watse, 1980-03-26

♀ ♰ Anoeska v. Wiejanka, 1979-09-24

♂ ♰ Wiard fan de Goaijngeamieden, 1975-10-07

♀ ♰ Brun frodina fan State Bearestein, 1976-02-22

♂ ♰ Watse fen de Alde Slûs, 1976-05-23

♀ ♰ Bontje fen de Alde Slûs, 1973-06-23

♂ ♰ Gooitzen fan't Broeksterhiem, 1973-10-07

♀ ♰ Anka, 1975-09-23

♂ ♰ Andries fen de Alde Slûs, 1970-08-24

♀ ♰ Emma fen de Alde Slûs, 1976-05-23


Over 5 generaties hebben de dieren uit dit nest 45 unieke voorouders (maximaal mogelijk is 62).

De AVK5 over 5 generaties is 45 / 62 = 72.58 %.

En over 6 generaties hebben de dieren uit dit nest 70 unieke voorouders (maximaal mogelijk is 126).

De AVK6 over 6 generaties is 70 / 126 = 55.56 %.

gemeenschappelijke voorouder
(hierboven: gele tekstkleur)
aantal generaties verwijderd vanbijdrage aan
inteeltcoefficient
vadermoeder
♀ ♰ Bessel223.13%
♂ ♰ Boris v. Wiejanka430.39%
♀ ♰ Barber430.39%
♂ ♰ Prins440.20%
♂ ♰ Warmolt v. Wiejanka440.20%
♀ ♰ Petra v. Wiejanka440.20%
♂ ♰ Halbart fan State Bearestein540.10%
♀ ♰ Wytske fan'e Boppelânnen540.10%
♂ ♰ Watse fen de Alde Slûs550.05%